Bridgestone laiendatud garantii

LAIENDATUD GRANTIIKAMPAANIA BRIDGESTONE JA FIRESTONE REHVIDELE

Tingimused

Me garanteerime oma klientidele, et meie poolt klientidele müüdud Bridgestone/Firestonekaubamärgiga rehvid (edaspidi tekstis: rehvid), ei oma materjali –ega valmistusvigasid.

Üldtingimused

Kampaania kehtib Bridgestone’ijaFirestone’irehvide vigastuste puhuksette nähtud

Lisagarantiile.

Kampaania korraldaja on: Bridgestone Europe NV/SA , telefon: 67162028, postiaadress:, registrijärgse asukohaga Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium, registrikood 0441.192.820 E-posti aadress:bridgestone_baltics@bridgestone.eu

Kampaania viiakse läbi ning on jõus kogu Eesti Vabariigi territooriumil. Kampaania kehtivusaeg:. 1.01.2020-31.03.2021 Kampaania kehtib Bridgestone’i jaFirestone’i kaubamärgiga rehvidele. Kampaaniast võivad osa võtta kõik Ostjad,nii juriidilised kui ka füüsilised isikud, kes soetavadBridgestone’i võiFirestone’i rehveBridgestone’i rehvide volitatud edasmüüjatelt. Täpne Müüjate nimistu:www.safetyre.eejaotises„Kus osta?”

Registreerumistingimused

Ajavahemikul 1.01.2020-31.03.2021. tuleb ühelt Bridgestone’i või Firestone’i rehvide volitatud edasimüüjalt (Müüja) soetada 4 (neli)uut Bridgestone’i võ iFirestone’i kaubamärgiga rehvikomplekti. Täpne Müüjate nimistu: https://www.safetyre.ee/ „Kus osta?”

Rehvimüüjad on kohustatud Ostjaid teavitama Laiendatud Garantiikampaaniast, esitades kampaaniatingimuste täielikku teksti sisaldavad trükimaterjalid. Kui ostja soovib osaleda Laiendatud Garantiikampaanias, siis on ta kohustatud soetama 4 Bridgestone’i võiFirestone’irehvi, seejuures tuleb soetatud rehvikomplektpaigaldada sealsamas.

Ostudokumendil peab olema näha Rehvide nimetus, eraldi positsioonina peab olema osutatud rehvide paigaldamine (montaaž).

Lisagarantii saamiseks peab ostja soetatud Bridgestone’i või Firestone’i rehvikomplekti registreerima 14 päeva jooksul, alates rehvide ostukuupäevast, veebilehe https://www.safetyre.ee/

Ostu registreerimine on kohustuslik, osalemaks Lisagarantiikampaanias. Registreerimata ost ei osale Laiendatud Garantiikampaanias.

Üks isik võib veebilehel https://www.safetyre.ee/ registreerida piiramatul arvul rehvikomplekte.Ostu registreerimine on kohustuslik, osalemaks Laiendatud Garantiikampaanias.

Registreerimisvormis tuleb osutada:

•eesnimi, perekonnanimi•e-posti aadress

•Ostu tõendava dokumendi number

•Sõiduki riiklik numbrimärk

Mitteregistreeritud ost ei osale Laiendatud Garantiikampaanias.Garantii jõustub alates rehvideostukupäevast.

Ostu tõendavad dokumendid (ostutšekk, ostukviitung, saateleht) tuleb alles hoida. Ostu tõendav dokument (ostutšekk, ostukviitung, saateleht) ning registreerimistaotlus on kohustuslikud, osalemaks Laiendatud Garantiikampaanias.Üks isik võibregistreerida piiramatul arvul rehvikomplekte, iga komplekti puhul tuleb registreerida vastav ostudokument.Garantiikampaania ajalremonditaksevõivahetatakse 1 (üks) rehv välja kahjustuse puhul ainult 1 (üks) kord

 

Isikuandmete töötlemine

 

Andmehaldur on Bridgestone Europe NV/SA , telefon: 67162028, postiaadress:, Kleine Kloosterstraat 10, 1932 Zaventem, Belgium, registrikood 0441.192.820 E-posti aadress:bridgestone_baltics@bridgestone.eu

 

 

Osavõtja annab Laiendatud Garantiikampaaniasosavõtuks registreerumisega oma nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks niivõrd, kuivõrd see on tarvilik Laiendatud Garantiikampaaniateostamiseks.

 

Laiendatud Garantiikampaaniakorraldaja säilitab Osavõtja isikuandmeid seni, kuni Osavõtja pole oma isikuandmete töötlemiseks antud nõusolekut tagasi võtnud.

 

Osavõtja võib saada täielikku teavet privaatsuspoliitika kohta veebilehewww.safetyre.eejaotises“Isiklike andmete töötluse tingimused”

 

Osavõtutingimused

 

Laiendatud Garantiikampaaniakehtib 12 (kaheteistkümne) kuu jooksul, alates ostudokumendil osutatud rehvide soetuskuupäevast.

 

Laiendatud Garantiikampaaniakehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. Osavõtja on kohustatud Laiendatud Garantiikampaaniasosalemiseks alles hoidma ostu tõendava dokumendi (tšekk, kviitung,saateleht).

 

Laiendatud Garantiikampaaniakäigus vahetatakse 1 (üks rehv) välja ainult 1 (üks) kord.Garantiitaotluse esitamise protseduurKui soetatud rehvid on kasutamise ajal vigastatud, siis on Ostja kohustatud pöörduma 3 (kolme) tööpäeva jooksul selle rehvimüüja poole, kelle käest rehvid soetati.

 

Pädev rehvispetsialist on kohustatud kontrollima ostudokumenti, samuti tuvastama rehvi (rehvide) vigastuste olemuse.

 

Ostja ja Müüja täidavad ja allkirjastavad rehvi (rehvide) vigastuste puhuks ette nähtud garantiitaotluse. Taotlusele tuleb lisada ostu tõendava dokumendi (tšekk, kviitung või saateleht) koopia.

 

Laiendatud Garantiialla kuuluvad järgnevad rehvide vigastused:

1.Rehv on vigastatud teeolude tõttu: puruks torgatud, puruks lõigatud;

2.Rehv on vigastatud kokkupõrke tagajärel, kriimustatud, purunenud väljaulatuvate objektide vastu jne.;

3.Rehv on kahjustunudpõlengu tõttu. Müüja võtab vastu lõpliku otsuse, kas rehvikahjustused vastavad käesoleva Lisagarantiikampaania kriteeriumidele. Müüja parandabrehvivõikui parandamine pole võimalik,asendab kahjustunud rehvi uue rehviga 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Kahjustatud rehvideparandamine ja väljavahetamine toimub tasuta, rehviga seotud lisa töökulud (demontaaž, montaaž, balansseerimine jne.) tuleb tasuda Ostjal, lähtudes Müüja hinnakirjast.

 

Garantii alla ei kuulu järgnevad rehvide vigastused ja valest kasutamisest tingitud juhtumid:

•Rehvide vigastused, mis on tekkinud ebaõige kasutamise tulemusena (s.t. kasutustingimuste eiramise tagajärel):

•Vigastused, mis on tekkinud ebaõige rehvirõhu, vale kokkujooksu/ratta disbalansi, rehvi ülekoormuse või kettide kasutamise tõttu, lohakuse või rehvide transformeerimise tõttu. •Rehve on kasutatud üle maksimaalselt lubatud mustri eluea (tähistuse).

•Rehvid on kahjustatud nende monteerimisel või balansseerimisel teistesautohoolduspunktides.

•Rehvid, mida on remonditud, parendatud, taastatud, uuesti soonestatud.

•Rehvide vigastused on tekkinud rikkis pidurite või amortisaatorite tõttu, õli ja keemiliste vedelike lekke tõttu, vee ja muude ainete toime tõttu, tahtliku vigastamise tõttu, samuti kuritahtliku kasutamise tagajärel

•Rehve on kasutatud võidusõitudel või muudel võistlustel, rehve on kasutatud maastikul, kuigi pole selleks ette nähtud.

•Rehvidel on muud vigastused, mis on tingitud Ostja mittevastavast tegevusest või tegevusetusest.

 

TUTVU REHVIVALIKUGA SIIN